Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Soliman II (or the Three Sultanas)

VB 22

  • Year of composition: Stockholm 1788 (according to van Boer)
  • Work category: Opera
  • Text author: Charles Simon Favart (after the tale by Jean-François Marmontel). Trans. by Johan Gabriel Oxenstierna.
  • First performed: Bollhuset [the Royal Dramatic Theatre], Stockholm, 22 September 1789.
  • Duration: Approx. 120-180 min
  • Detailed duration: 135' according to the live broadcast of the Sveriges Radio from Drottningholm Palace Theatre 1989-06-03 (see more below)

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2.0.0.0 / perc (cont) / str
(2 picc)
perc: trgl, cymb, sn dr, bass dr, tambourine
According to van Boer also mandola (in no. 4), mandolin/cither (in no. 4a)
The score in manuscript comprises: Canto, Oboi, Fagotti, Corni in C, Violini, Viola, Violoncelli, Bass

Solo voices/choir

Delia (soprano)
Muftin (bass)
Roxelane (soprano)
En dervisch (tenor)
Elmire (spoken part)
Soliman (spoken part)
Osmin (spoken part)

Solo voices: 2 sopranos (Delia, Roxelane), 1 tenor (A dervish), 1 bass (Muftin)
Spoken parts: 1 woman (Elmire), 2 men (Soliman, Osmin)
Women, Priests, Dervishes, Franconians, Turks
Female choir (S.S.), Male choir (T.T.B.B.), Mixed choir (S.S.T.B.)

Examples of printed editions

Musikaliskt tidsfördrif (1792) [includes no. 1, 5, 10 and 15 according to van Boer]

Location for score and part material

Handwritten piano-vocal score exists at Musik- och teaterbiblioteket.

  • Possible call no. and autograph comment: According to van Boer the autograph exists at the library of the Royal Opera: Operettor S 8 Soliman II J. K. 1788

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study' (the numbering of this work is however unchanged).

Description of work

[More complete information in English in the libretto section below.]

The stage is set in Constantinople, in the Sultan's palace.

Overture (tempo markings missing) D major alla breve

Act I
Theatren föreställer en Sal utaf de inre rummen i Serrailen [sic], beprydd med tapeter, rökelsekar, soffor och andra Turkiska meubler. En soffa beklädd med dynor, främst af Theatren, på högra sidan af Acteurerne.
Scen 1: Soliman inkommer med bedröfvadt utseende och går med stora steg på Theatren. Osmin följer honom i något afstånd. Soliman, Osmin
Scen 2: Osmin
Scen 3: Soliman, Elmir, Osmin och många slafvar som bära skänkarne och stanna i fonden af Theatren. Soliman, Elmir, Osmin, Slavar
Scen 4: Soliman, Osmin
Scen 5: Elmir, Soliman, Osmin
Scen 6: Soliman, Elmir
Scen 7: Soliman och Elmir sitta på Turkiskt vis på soffan. Entrée af Delia och frumtimren i Seraillen. Dans af et fruntimmer allena, hvarefter musiken tystnar, och Delia från fonden af Theatren, där hon quarstannat [sic] under det föregående, framkommer med häpnad, stannar midt på Theatren och böjer et knä för Sultanen. Elmir går ut. Delia, Soliman, Elmir, Fruntimmer
Scen 8: Soliman som ej ser, ej märker annat än Delia, i agttager [sic] ej Elmirs bortgång. Soliman, Delia
Scen 9: Soliman, Osmin, Delia
Scen 10: Roxelane, Soliman, Osmin, Delia
Scen 11: Soliman, Delia, Osmin

Act II
Scen 1: Soliman inkommer, följd af många Slafvar som upvagta honom: en af dem frambär et litet fyrkantigt bord af gull, ungefär otta [sic] tum högt och half annan fot bredt; en annan Slaf sätter därpå et dyrbart Porcelaineskärl; den tredje en gullskål infattade med demanter [sic]; den fjerde på Porcellainskoppar [sic], och en sked giord af en Indianska fogelsnäbb, som är rödare än Corall, och i ganska högt värde. Sedan Soliman på turkiska viset satt sig på soffan, framräcker den femte Slafven honom på knä en uptänd tobakspipa. Soliman ger tecken med handen, då Slafvarne gå bort. Soliman röker. Soliman, Slavar
Scen 2: Soliman, Osmin
Scen 3: Roxelane, Soliman, Osmin
Scen 4: Soliman, Roxelan, Osmin
Scen 5: Roxelane, Soliman
Scen 6: Soliman, Roxelane, Osmin
Scen 7: Under det öfriga af denna Scene [sic] inkomma 8 svarta slafvar och tilreda alt för en Turkisk måltid; de lägga ut en tapet, däröfver en duk af skin den be betäcka med et Indiskt blommigt sidentyg. Däruppå ställa de et silfverbord som är rundt och ungefär halfannan fot högt och fyra fot i diameter, emed en kant af två fingers höjd. De lägga däromkring fyra dynor beprydda med hängslen af gull. Alt detta sker med hastighet och uti den tystnad som råder i Serrailen [sic]. Roxelane, Osmin, Slavar
Scen 8: (Roxelane nämner Mufti. Mufti är Mahomedanska [sic] lärans Översta Präst. Han låssar [sic] en stor enfald och den nogaste lefnadsart. Han fördömmer [sic] vin; men dricker deraf i miugg som andra.) Roxelane, Slavar [Osmin]
Scen 9: Osmin, Roxelane
Scen 10: Elmir, Osmin
Scen 11: Roxelane har bytt om kläder och är mycket grann. Hon märker at Elmir och Osmin talas vid i förtroende, hon nalkas dem, ställer sig oförmärkt bak om dem på soffan, fram på Theatren och lyss på deras tal. Elmir, Roxelane, Osmin
Scen 12: Roxelane, Elmir
Scen 13: Tolf Eunuquer av Has-oda (öfver-Cammarn), frambära 3 stolar, en länstol och et bord serverat på Europeiskt sätt och med lius. Maten är uti fat af Merlabani (et slags dyrbart porcellain, som är i större värde än gull, genom den tankan [sic] de Österlandske folken äga at det ej kan emottaga något gift utan at gå sönder. Man brukar inga andra kärl på Stor-Herrens bord. Kilargi Bachi (öfverkällarmästaren) låter nedsätta på jorden et kylfat af gull, hvaruti är en ChristallsFlaska med vin. I det samma nedsänkes från högden af Theatren en stor Cristallkrona af åtskilliga färgor, behängt med Strutsägg. Roxelane, Elmir, Delia, Eunucker, Överkällarmästaren
Scen 14: Soliman sätter sig i länstolen, Elmir til höger, Delia til vänster. Roxelane vid Delia, litet längre fram. All Sultans betiening står omkring bordet. Förskäraren nalkas at skära rätterne med en stor knif som liknar en sabel. Osmin gör et tecken, då alla Serrailens musikanter inkomma och siunga. Soliman sätter sig med Elmir på soffan, och Roxelane med Delia midt emot. Ballet af åtskilliga nationer, i synnerhet Spaniorer och Circasser, i deras drägter, som betyga sin vördnad för Soliman och Elmir. Til slut en entrée af Fransyska herdar och herdinnor, Roxelane upstiger, tar en harpa af en af de närstående musikanter och siunger, i det hon accompangerar sig siälf. Elmir dansar en hastig aria med turkisk musik, och sedan en mera långsam, den Roxelane och Delia siunga, under det at hon dansar. Roxelane bortföres af fyra svarta slafvar. I bortgående kastar hon på Soliman en blick full med ädel höghet, som visar lugnet af hennes sinne. Delia går bort med blygsel. Alle som varit på Theatren försvinna i hast, utom Elmir som drar sig åt fonden och Osmin, den Soliman kallar. Soliman, Roxelane, Elmir, Delia, Osmin, Slavar, Musikanter, Spanjorer, Cirkasser (Tjerkesser), Franska herdar och herdinnor
Scen 15: Soliman, Elmir, Osmin

Act III
Scen 1: Elmir
Scen 2: Elmir, Soliman, Osmin
Scen 3: Soliman ser Roxelane klädd som ringa slafvinna. Hon kommer fram med långsamma steg och höljer sit ansigte med handen. Soliman, Elmir, Roxelane
Scen 4: Soliman kysser Elmirs hand, och ser på Roxelane för at dömma [sic] om hvad hon tänker. Roxelane för at äfven betragta Sultanen, vänder bort handen hvarmed hon skylde sit ansigte. deras ögnakast [sic] råkas. Roxelane ler. Soliman visar en stor förundran. Detta ögnablick bör göra situation. Elmir går ut. Soliman, Elmir, Roxelane
Scen 5: Soliman, Roxelane
Scen 6: Soliman, Osmin
Scen 7: En Dumbe på knä räcker Soliman et bref ifrån Elmir. Sedan Soliman läst, klappar han med händerne. Vid detta tecken framkomma de Svarta, Dubarne och Bostangis. Bostangis, emottaga hans befallningar och gå at värkställa dem. Soliman, Slavar
Scen 8: Soliman, Osmin
Scen 9: Soliman, Roxelane
Scen 10: Divertissement. Theatren föreställer en prägtig sal i Serrailen. Soliman och Roxelane sitta på thronen; alla de förnämsta i Serrailen och i Riket komma at betyga dem deras vördnad. Dans af Dervischer. De börja på en långsam aria af deras flöjter och trummor, sedan tiltaga de med en hastigare musik til des de falla neder i hänryckning. Dervischerne återtaga deras dans. Odaliquerne och slafvarna i serrailen af bägge könen upföra [sic] åtskilliga figurerade dansar [sic]. Entrée af Turkiska gycklare och gycklarinnor som föreställa en Pantomime efter deras bruk. Roxelans [sic] kröning. Allmän Contradans, under hvilken Frankerne siunga [sic]. Under det samma siunga Turkarne ["Eyuvallah, eyuvallah, Salem alekim."; De Turkiska ordens uttydning. "Ära, ära lycksalighet."] Soliman, Roxelane, Osmin, Mufti, Serrailens slafvar af bägge könen, Dervischer, Odalisker (kvinnliga slavar i en sultans harem), Turkiska gycklare och gycklarinnor, Franker
Slut på Tredje och sista Acten.


*

[According to Oxenstierna's transcriptiont; no. 1 etc. according to van Boer]

Act I
Overture (tempo markings missing) D major alla breve
Scene 7 (no. 1): Delia, Soliman, Elmir

Act II
Scene 14 (no. 3): Soliman, Roxelana, Elmir, Delia, Osmin, Musikanter
Dans af Elmir (no. 5): Vivace B minor 2/4

Act III
Divertimento Finale
Marcia de' Sciavi (no. 7): Andante D major 4/4 (C)
Marcia de' Giannizzari (no. 8): Allegro A major 4/4 (C)
Marcia de' Dervis (no. 9): Allegretto D major 4/4 (C)
Marcia di Sultano (no. 10): Allegretto Maestoso D major 4/4 (C)
Marcia di Roxelana (no. 11): Andantino A major 4/4 (C)
Chor af Präster (no. 13): Präster
Chor af Dervischer (no. 15): Dervischer
La Coronazione (no. 17): Larghetto D major 3/4
Chor af Franker och Turkar (no. 22): Franker, Turkar


Work comment

According to van Boer, this opera is considered the most succesful of Kraus's stage works, although Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz [member of the Royal Swedish Academy of Music, later director of the Royal Court Orchestra] complained about the length of the Finale.


Libretto/text

Act I

No. 1 (Aria): Stundom du bland vapnen ilar (Delia)

No. 2 (Aria): Var, älskare, som västanvädret är (Delia)

 

Act II

No. 3 (Choir): Med myrten och lager Du ömsom bekrönt (Kvinnor)

No. 4 (Aria): I som föragten [sic] krigets fara (Roxelane)
[No. 4a Ballet (instrumental): Allegro vivace F major 2/4; substitue for no. 4 at the premiere at the Royal Dramatic Theatre, according to van Boer]  

No. 5 (Dans di Elmire; instrumental): Vivace B minor 2/4

No. 6 (Duet): Lifva med en blick de lekar (Delia, Roxelane)

 

Act III (according to Oxenstierna)

Divertimento Finale

No. 7 Marcia de Sciavi [sic] (instrumental): Andante D major 4/4 (C)

No. 8 Marcia de Giannizzari (instrumental): Allegro A major 4/4 (C)
[According to van Boer, no. 7 and no. 8 appear in reverse order compared to Oxenstierna's transcritption; see more below]

No. 9 Marcia di Dervis (instrumental): Allegretto D major 4/4 (C)

No. 10 Marcia di Sultano (instrumental): Allegro [Allegretto] Maestoso D major 4/4 (C)

No. 11 Marcia de Roxelane (instrumental): Andantino A major 4/4 (C)

No. 12 (Aria): O Mahomet, som rikens öde väger (Muftin)

No. 13 (Choir): O Mahomet, som rikens öde väger (Präster)

No. 14 (Aria): O du, som vårens tekning [sic] lär (Muftin) 

No. 15 (Choir): Kärlek och nöje krön vår Sultaninna (Dervisher)

No. 16 (Aria [Arietta according to van Boer]): Du som vår dyrkan vunnit (Muftin)

No. 17 La Coronazione (instrumental): Larghetto D major 3/4

No. 18 La Strombettata (instrumental): Andante con moto A major alla breve

No. 19 Ballet (instrumental): Allegro D major 2/4

No. 20 Con Alterezza (instrumental): Con alterezza B minor 3/4

No. 21 Ballet (instrumental): Andante B minor 3/4

No. 22 Coro Finale: Eyuvallah, Eyuvallah, Eyuvallah, Salem Alekim (Franconians, Turks)

[Appendix: Ballet (instrumental): Allegretto vivace F major 2/4; see no. 4a above]

 

Act III (according to van Boer)

Divertissement

No. 7 Janitsjarernas [elite soldiers] march (instrumental): Tempo di marcia A major alla breve

No. 8 March of the slaves (instrumental): Andante D major 4/4 (C)

No. 9 March of the dervishes marsch (instrumental): Allegretto D major 4/4 (C)

No. 10 March of the Sultan (instrumental): Allegro maestoso D major 4/4 (C)

No. 11 Roxelane's march (instrumental): Andantino A major 4/4 (C)

No. 12 Aria: O Mahomet, som rikens öde väger (Muftin)

No. 13 Choir: O Mahomet, som rikens öde väger (Präster)

No. 14 Aria: O du, som vårens tekning [sic] bär (Muftin)

No. 15 Choir: Kärlek och nöje krön vår Sultaninna (Dervishes)

No. 16 Arietta: Som när af en gynnande väder (A dervish)

No. 17 Choir: Kärlek och nöje krön vår Sultaninna (Dervishes)

No. 18 Aria: Du som vår dyrkan vunnit, O skönhet (Muftin)

No. 19 La Coronazione (instrumental): Larghetto D major 3/4

No. 20 La Strombettata (ballet, instrumental): Andante con moto A major alla breve

No. 21 Ballet (instrumental): Allegro D major 2/4

No. 22 Ballet (instrumental): Con alterezza D majorr 3/4

No. 23 Ballet (instrumental): Andante G major 3/4

No. 24 Choir: Eyuvallah, Eyuvallah, Eyuvallah, Salem Alekim (Franconians, Turks)