Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Aeneas in Carthage (Dido and Aeneas)

VB 23

 • Year of composition: Begun in Stockholm 1781, finished there in 1791 (according to van Boer)
 • Work category: Opera
 • Text author: Johan Henrik Kellgren (after a sketch by Gustav III)
 • First performed: [At the Royal Opera according to van Boer]
  According to the libretto: '... 18 November 1799 at the Royal Swedish Academy of Music in Stockholm.'
  Contributors in the Prologue:
  Mr Folling (Aeolus), Mrs Hæffner (Juno), Mr Savenius (Neptune), Mlle Åberg (Venus), Mr Stenborg (Aeneas), Mr Lindskog (Achates)
  Contributors in the Tragedy:
  Mr Stenborg (Æneas), Mrs Müller (Dido), Mr Karsten (Jarbas), Mr Lindskog (Achates), Mr Åman (Narbal), Mrs Deland (Clelie), Mlle Frodell (Barcé), Mr Folling (Siché's shadow), Mr Crælius (High Priest), Mlle Vandonl (Iris), Mlle Åberg (Äran)
 • Duration: More than 180 min
 • Detailed duration: Act I 60 min, Act II + III 80 min, Act IV + V 65 min (according to broadcast in SR P2 on 7, 9 and 10 January 1980)

Instrumentation

2*.2*.2.2 / 4.2.0.0 / timp, perc (cont) / str
(2 picc, 2 cor angl)
perc: cymb, sn dr, bass dr
[According to van Boer: 4 bsn, trgl and tambourine]

Solo voices/choir

Prologue:
Aeolus, God of the Winds (bass)
Juno, Jupiter's wife (soprano)
Neptune, God of the Sea (bass)
Venus, Goddess of Love, Aeneas' mother (soprano)
Aeneas, Trojan imperator (tenor)
Achates (tenor)
Choir of the Weather
Choir of Trojans

Tragedy:
Aeneas, Trojan imperator (tenor)
Dido, Queen of Carthage (soprano)
Jarbas, numidic king (tenor)
Achates (tenor)
Narbal, Dido's commander (bass)
Clelie, Dido's confidante (soprano)
Barcé, Dido's confidante (soprano)
Siché [Siché's shadow], Dido's murdered consort (bass)
High Priest in Carthage (bass)
Jupiter, King of the Gods (bass)
Iris, Jupiter's messenger (soprano)
Äran (soprano)
Choir of Trojans
Choir of Carthagians
Choir of Priests and Priestesses at Juno's Temple
Choir of Hunters
Choir of Numids

7 sopranos (Dido, Juno, Venus, Clelie, Barcé, Äran, Iris), 3 tenors (Aeneas, Jarbas, Achates), 6 basar (Aeolus, Neptune, Siché, Jupiter, Narbal, High Priest)
Female choir (S.S.A.A.), Male choir (T.T.B.B., also double), Mixed choir (S.S.T.B.)

Examples of printed editions

Libretto printed at Carl Deleen and J. G. Forsgren 1799
Musikaliskt tidsfördrif (1795) [Overture in arrangement for pianoforte]
Musikaliskt Allehanda (1824) [Duets from Act III and V]
According to van Boer the publisher Johann Traeg in Vienna published, amongst other pieces, both of the overtures and a ballet from the Prologue as separate pieces.

Location for score and part material

Handwritten score and parts at Musik- och teaterbiblioteket (the Royal Opera: Operor D 1; also film: 96:1, 97:1; some song and instrumental parts include the name of current singer/musician of the performance). Handwritten score exists (T/Sv-R ; the instrumental ballets of Act II Scene 2 here a has partly revised numbering) and piano vocal score by Newell Jenkins (T-klav/Sv).
Transcriptions at Uppsala University.

 • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
 • Possible call no. and autograph comment: Kapsel 57:3a, 15. Vol 5. Si-S
  Autograph for Act V, amongst others, also at Musik- och teaterbiblioteket.

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis,the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study' (the numbering of this work is however unchanged).
See also the registration of Kraus' Andante in D major VB 23 (earlier VB 156)

Description of work

Prologue
Theatern föreställer en stor klippa midt i hafvet. Högst sitter Eol, och håller fängslade vid sina fötter Bore och dess Här.

Overture: Andante con moto brusco C minor 4/4 (C)

Scene 1: Eol, Vädren
Scene 2: Juno, som nedstiger i en sky. De förre.
Scene 3: Under Choren ser man Eol lösa Vädren ur deras bojor. De rusa ner från berget. Eol ger klippan en stöt med sin spira, då hon krossas och visar i sitt djup de fänglade Stormarne. Bore löser dem. De fara ut med raseri. Klippan sjunker, och hafvet synes i all sin vidd. Man ser i fonden Trojanska Flottan. Stormen tilltager, och man hör på långt håll Matrosernes och Vädrens blandade Chorer. Eol, Vädren
Scene 4: Neptun reser sig opp ur hafvet. Han sänker sig tillbaka ned i Hafvet. Zephirirne komma under en glad och ljuflig Musik att blidka hafvet. De dansa på Theatern, under det att Tritoner och Nereider stiga till hälften öfver vattubrynen, och sakta drifva Trojanska Skeppen mot stranden. De formera en allmän Ballet, under det att Æneas, i spetsen för Trojanerne, stiger ned från klippan, hvarpå de stött med sina skepp. Då han nalkas försvinna de. Neptun, Vädren [Æneas m fl]
No. 10 Zefyros (Västanvindens) ballett [sic; instrumental]: Allegretto D-dur 6/8
No. 11 Najadernas och Tritonernas dans [instrumental]: Molto moderato D-dur 3/4
Scene 5: Æneas, Achates, Trojanerne
Scene 6: Æneas, Achates
Scene 7: Venus (i en sky), De förre

Æneas i Carthago

Act I

Overture: Andante sostenuto - Andante maestoso E-flat major 4/4 (C)

Främst på Theatern visar sig den åt Juno helgade Skogen vid Carthago. Den stora Portiken af Gudinnans Tempel intager medlersta [sic] delen af Theatern, till 8 trappor upphöjd. Portiken hvilar på 8 Corinthiska pelare af hvit marmor, mellan hvilka man blir varse det inre af Templet. I fonden af Helgedomen står en tom Piedestal, ämnad at [sic] emottaga Gudinnans Bild. Denna piedestal, så väl som sjelfva rummet der Altaret skall ställas, är upphöjd till några trappsteg höger om ingången till Templet. Under en präktig himmel ser man Didos Thron upprest.
Scene 1: Dido, Clelie, Barcé
Scene 2: Det Carthagiensiska folket kommer under dans att pryda Templet med blomster. Midt under denna Fest ser man Æneas med några Trojaner anlända. Carthagiensiska folket, De förra
Scene 3: Festen fortsättes. Marche till Templet. Näst Drottningens vakt går Carthagos ungdom under dans, åtföljd af Junos Prester och Prestinnor, som bära offerkärlen, altaret, och sist Gudinnans bild, som skola invigas och ställas i det nya Templet. Näst statuen följer Drottningen och dess Hof. Æneas med sina Trojaner stadnar qvar [sic] främst på Theatern. Carthagiensiska Ungdomen går främst i marschen 2 gånger omkring Theatern under dans. Drottningen och Presterne gå in i Templet. De andre stadna utanföre [sic]. Man placerar stoden på sin piedestal, och altaret der frammanföre. Carthagiensiska ungdomen går in i Templet och pryder altaret med blommor. Drottningen, hennes Hof och Folket gå alla med ceremoni ur Templet. Clelie skiljer sig något ifrån Drottningens svit. Hon går bort. Dido, Æneas, Achates, Trojaner, De förra
No. 4a Marsch [instrumental]: [tempo mark missing] E major alla breve
No. 5a Gavotte [instrumental]: Allegretto ma un poco moderato C major alla breve [Kraus? according to van Boer]
Scene 4: Æneas på knä vid första trappsteget till Templet. I det samma som Æneas emottager af Trojanernes händer ett kärl med rökelse, för att bära det in i Templet, nedstiger ett moln, som alldeles bortskymmer dess ingång. Peristilen uppfylles med glesa skyar, emellan hvilka man blir varse Templets bygnad. Æneas reser sig opp med bestörtning. Æneas, Achate, Trojanerne

Act II
Theatern föreställer en Skog, helgad åt Diana. Midt i fonden synes ett Berg, från hvilket flere strömmar störta sig. Dianas Statue står vid ena sidan af Theatern.
Scene 1: Dido (i jagtkläder)
Scene 2: Man börjar anställa flera slags jagtöfningar. Det första är Kappränning. Priset är ett Skärp, hvarmed Dido belönar den af sina Nympher, som deraf gjort sig värdigast. 2. Fäktning. Priset är ett gyllene Spjut, hvilket Dido öfverlemnar åt Æneas att skänka Segervinnaren. 3. Bågskjutning. Priset är ett Guldkoger, som Dido fäster på den mest förtjenta. Detta blir Æneas, för hvilken alla göra en vördnadsbetygelse. Dido börjar jagten och åtföljes af hela Jägareskaran. Jagtmusiken fjermar sig allt mer och mer. Dido, Æneas, Didos hoffolk (i jagtkläder)
Ballets [instrumental]:
[No. 8 etc. according to van Boer] No 1. Jagtöfvningar: Adagio G major 3/4
[No. 9] No 2. Kappränning: Con leggerezza G major 3/8
[No. 10] No 3. Air. Brottas [sic]: Maestoso D major 3/4
[No. 11] No 4. At skjuta med båga [sic]: Allegretto A major alla breve
Scen 3: Theatern föreändras efter något uppehåll, och föreställer en enslig Grotta, igenom hvilken man blir varse den tjocka och mörka skogen; man hör på långt afstånd dånet af jagten. Ändteligen uppvexer en storm åtföljd af en regnskur. Sichés skugga i ett blodigt dok stiger opp ur jorden. I detsamma uppfylles Grottan af Kärlekar och Nöjen, som dansande omgifva Dido och Æneas, att skingra deras förskräckelse. Æneas, Dido, Sichés skugga, Kärlekar, Nöjen
[No.. 16] No 12. Interlude "Stormen" [instrumental]: Allegro D major 4/4 (C)
Scen 4: Kärleksgudar och Nöjen, De förra
[Ballet in the handwritten material of the Royal Opera: Andante - Vivace E major - E minor - E major 2/4 - 3/4]

Act III
Theatern föreställer det stora Torget i Carthago, omgifvet af präktiga Palats. Två Gator stöta dit, skilda genom ett stort Slott. Vid änden af den gatan, som är till höger om åskådarn, ser man ingången till yttre Borggården af Didos Palats.
Scene 1: Æneas
Scene 2: Æneas, Clelie
Scene 3: Theatern förändras, och föreställer Audience-Salen i Didos Palats. På ena sidan ser man Drottningens Thron, den hon går att intaga, omgifven af sina Hofdamer. Afrikanska Sändningbådet [sic] med en stor svit, anförd af Carthagos Hofmän, träder in från fonden. Æneas kommer in från ena sidan af Theatern, och stadnar midt emot Thronrn, så att Ambassadeuren befinner sig midt emellan honom och Drottningen. Dido, Æneas, Jarbas (som Ambassadeur), Hofdamer, Afrikanska Sändningbådets svit
No. 4a Numidernes marsch (Jarbas march i van Boers tidigare utgåva; se ovan) [instrumental]: Allegro maestoso G major 4/4 (C)
No. 5 Jarbas entré [instrumental]: Tempo giusto C major 2/4
Scene 4: Jarbas med dess svit
Scene 5: Theatern föreställer en Skog af rosor, invigd åt Hymen och Kärleken. Under en blomsterhäck midt på Theatern står ett Altare af hvit Marmor. Myrtenträd, som fläta sig med rosor, formera en dubbel Allé. Dido, åtföljd af unga Carthagiensiska Flickor, alla hvitklädda och prydda med blommor, ledsagas af Æneas under en glad och harmonisk Musik. Hymens Prestinnor, äfven i hvita kläder och krönta med blomster, omgifva Altaret med facklor i händerne. Prester och Prestinnor föra Dido och Æneas under dans fram till Altaret. I detsamma lägga Dido och Æneas händerne på Altaret, men hindras att fullkomna sin ed, genom ett underjordiskt dån, och derpå följande jordbäfning, som krossar Altaret. Under grufligaste blixtar och åskedunder, öppnar sig jorden och uppslukar Altaret. Hela församlingen skingras och flyr ur Templet. Dido faller ner och dånar. Dido, Æneas, Clelie, Prester och Prestinnor, Chartagienser, Trojaner
No. 11 Ballet [instrumental]: Larghetto D major alla breve
No. 13 1/2 [No. 13a] Carthagienserflickornas dans [instrumental]: Andante C major 2/4 [misprint 3/4 in van Boer's later edition; see more below]
No. 16 Presternas marsch [instrumental]: Moderato G major alla breve
Scene 6: Äran nedstiger på en lysande sky. Hon försvinner därefter. Dido, Æneas, Äran
Scene 7: Dido (allena). Hon går.

Act IV
Theatern föreställer Hamnen i Carthago. Man ser Trojanska Skeppen som göras redo att gå till segels.
Scene 1: Æneas anländer fördjupad i sorg. Trojanerne tillreda på stranden ett offer åt Neptun. En del Trojanska qvinnor frambära offerkärlen, under det Trojanerne uppresa på hafsstranden ett altare af grofva stenar. Andra gå under dans att kasta blommor i hafvet till offer åt Neptun. Achates går att gjuta vin och vigvatten på altaret. Emellertid står Æneas främst på Theatern, försänkt i sorg, och tyckes ej taga någon dels i det som förehafves på stranden. Skeppen blifva färdgita att gå ut. Qvinnorne gå om bord, och Soldaterne börja att lossa seglen. I det samma Æneas går att stiga om bord, kommer Dido med hastighet och håller honom tillbaka. Achates, Æneas, Trojaner, [Dido]
No. 8 Marsch [Romerska soldater; instrumental]: Tempo di marcia D major alla breve
No. 9 Marsch [Romare; instrumental]: [tempo mark missing] D major 4/4 (C)
Scene 2: Dido vill gå, men hindras af Æneas. Hon går bort. Han fill följa henne, men Achates håller honom tillbaka. Dido, De förre
Scene 3: De gå alla om bord, och man hör i det samma på långt afstånd ett krigsbuller. Clelie kommer springande med yttersta hastighet. Æneas, Achates, Trojanerne
Scene 4: Trojanerne rusa med hastighet ned från skeppen. Æneas för dem an, med värjan i handen. Clelie, De förre

Act V
No. 1 Förspel [instrumentalt]: [tempo mark missing] D major 4/4 (C)

Theatern visar Förstaden af Carthago. I fonden uppstiga höga torn och murar, på gamla viset försedde med altaner, bakom hvilka man blifver varse Stadens Tempel och åtskilliga Palats. Sidorna omgifvas med hus och byggnader i Tyrisk smak, som utgöra Förstäderne. Alla torn och altaner äro fullsatte med folk och troppar. - Hela denna Scene är ett slags Pantomime-Ballet. Ett parti Carthagienser förföljas af ett parti Afrikaner. De förra draga sig tillbaka under Stadens vallar. Strax ser man ifrån murarne en skur af pilar öfversvämma Numiderne, och tvinga dem att fly undan. En Carthagiensisk stridsman stiger fram ur hären och utmanar en Numid till envig. Denne mottager utmaningen. Tre andre kämpar af hvardera troppen göra detsamma. De strida fyra mot fyra. Numiderne tyckas ge vika och drag sig in åt hären, då derifrån i detsamma en pil blifver skjuten, som sårar den ena af Tyriska kämparne. Carthagienserne retade af ett dylikt svek, rusa med häftighet på fienden, och striden förnyas. Jarbas anländer i spetsen för en ny tropp med sabeln i handen, och tvingar Carthagienserne att med hast begifva sig in i Staden.
No. 9a Ballet [instrumental]: Allegro brillante D major 6/8 (music probably by Kraus or Terrade according to van Boer)
Scene 1: Afrikanerne löpa af och an på Theatern med facklor i handen, att itända Förstäderne. Man ser Carthagiensiska qvinnor, som förföljda af sina segervinnare, kasta sig för deras fötter. Andra åter, beväpnade med bågar, söka att försvara sig. Man frambär blockar och stegar att bestorma staden. Jarbas, Carthagienser, Numider
Scene 2: I samma ögonblick som stormen tillredes, anländer Æneas i spetsen för sina Trojaner, och faller Numiderne i flanken. Carthagienserne göra i detsamma ett utfall: drabbningen blifver skarp och Jarbas rusar fram ur troppen att utmana Æneas. De strida bägge främst på Theatern, under det båda Härarne formera grupp i fonden. Jarbas faller och Æneas dödar honom. En del Afrikaner blifva slagne och taga till flykten. De öfrige vid åsyn af sin Konungs död, kasta sina vapen och falla till jorden. Man binder fångarne; och Jarbas lik bortföres, sedan man först till Æneas lemnat hans värja, sköld och hjelm. Han öfverlemnar dem Jarbas vapen. Carthagienserne bortföra fångarne. Æneas, Achate, De förre
Scene 3: Æneas går om bord med Trojanerne. Achates, Æneas, Trojanerne
Scene 4: Theatern förändras och föreställer Borggården till Didos Palats. I Fonden ses Drottningens Trädgårdar, och längre bort hafvet. Åt ena sidan ser man ett bål upprest, på hvilket står en trefot i gamla smaken och en brinnande fackla. Barcé
Scene 5: Dido med håret utslaget och stadd i den djupaste sorg. Dido, Barcé, Chor (bakom Theatern)
Scene 6: Narbal presenterar för Drottningen Afrikanska Fångarne och lägger Jarbas vapen för hennes fötter. Medan festen fullföljes, går Dido orolig fram och åter på Theatern; ändteligen stiger hon opp på bålet: och då hon långt ifrån blir varse Trojanska Flottan under segel, utbister hon i ett sorgerop, som afbryter balletten och sätter folket i förskräckelse. Hon störtar dolken i sitt bröst; faller, reser sig åter opp, fattar facklan och itänder bålet. Folket göra en rörelse att frälsa henne, men drifvas af lågorna tillbaka. Narbal, Dido, Barcé, Carthagienser, Numidiske fångar
No. 11b Marsch af Carthagienser [instrumental]: [tempo mark missing] C major 4/4 (C)
No. 11c Ballet [instrumental]: Adagio F major 4/4 (C) [music probably by Kraus or Terrade according to van Boer]
Scene 7: Iris nedstiger på en sky, hvilken bortskymmer bålet. De förre
Scene 8: Theatern förvandlas och föreställer Olympen. Jupiter omgifven af de öfriga Gudarne, går att emottaga Dido, som ännu bortsvimmad i Iris famn, föres fram till hans fötter. Apollo, Diana, Morgonrodnan och Timmarne, samt de öfrige Gudar, som styra rymden och verldskloten, stiga ned att emottaga Dido bland sitt antal. De ikläda henne en mantel, beströdd med stjernor, och i det samma blir man varse i luften en constellation, som bär hennes namn. Ballet af Stjernorna. Iris, De förre
No. 17a Ballet [instrumental]: Adagio B-flat major 3/4
No. 18 Ballet [instrumental]; Menuett 1 and 2): Andante grazioso D majorr 3/4
[tempo mark missing)] D major 3/4 [No. 17 in van Boer's earlier edition]
No. 19 Ballet. Ciaconna [instrumental]: Andante D major 3/4 [No. 18 in van Boer's earlier edition]

Addition in the version from 1782:
Ballet [instrumental]: Andante un poco largo D major 3/4


Libretto/text

Prologue

No. 1 (Choir): Få vi ej än vår frihet förbida? (Eol, Vädergudar)

No. 2 (Recitativee): Hvad ljufva toners sammanljud (Eol, Juno)

No. 3 (Aria): Låt dina stormars vreda [sic] (Juno)

No. 4 (Recitative): Gudinna, dina bud jag vörda vill (Eol)

No. 5 (Aria and Choir): Gån vilda Orcaner (Eol, Vädergudar)

No. 6 (Choir with ballet): Låt oss vår frihet förbida (Vädergudar)

No. 7 (Choirs, hidden): Se stormen oss bebåda (Trojaner/Matroser), Må höjd och

afgrund skalla (Vädergudar)

No. 8 (Recitative): Hvad dån? (Neptun)

No. 9 (Aria): I som trot[t]sig er förhäfven mot min vilja /.../ I som lätta, lätta vingar rören (Neptun)

No. 12 (Recitative): Oss himlen räddat har, bevekt af våra böner (Æneas)

No. 13 (Aria): Citherens mägtiga [sic] gudinna (Æneas)

No. 14 (Recitative): Din bön är hörd, min son. Hör opp ifrån den grymma (Venus)

Act I

No. 1 (Recitative): Bland alla nöjens krets, på sjelfva segrens (Dido, Clelie, Barcé)

No. 2 (Recitative): Om han sin fordna ro i Edra tårar fann (Clelie, Dido)

No. 3 (Aria): Nej, jag ej älskar, jag förtäres (Dido)

No. 4 (Recitative): Ack! Troja är ej mer (Dido)

No. 5 (Choir): Lef milda drottning, glad och (Clelie, Carthagienser)

No. 6 (Recitative): Ett folk af stormens våld på våra stränder (En Carthagienser)

No. 7 (Choir): Ehvar [sic] som himlen hälst [sic] behagar (Æneas, Trojaner)

No. 8 (Recitative and aria): Gläds Trojas värda son. Ur faran frälst ni funnit - Då lycklig är af edra (Dido)

No. 9 (Recitative): Men skingra nu det qval [sic], som edra hjertan (Dido)

No. 10 (Choir): Chartagienser låt vår sång, lyckliga hjertan (Carthagienser)

No. 11 (Choir): Alsmägtiga gudinna (Prester, Prestinnor)

No. 12 (Choir): O Juno, gudars mor, låt tvädrägt [sic]  (Æneas, Carthagienser)

No. 13 (Recitative): Vår drottning, till Dianas lof, idag en jagt förräta [sic] (Clelie)

No. 14 (Aria): O Juno, du hvars blick från himlens (Æneas)

No. 15 (Recitative): Förgäfves var min bön (Æneas)


Act II

No. 1 (Aria): Ack, för hvad plågor detta bröst sig till ett (Dido)

No. 2 (Recitative): Än för Æneas ej min kärlek yppat sig  (Dido)

No. 3 (Aria): Uti min själ jag fåfängt sluter (Dido)

No. 4 (Recitative): Ren bergens återskall till Jägerhornes dån (Dido, Æneas)

No. 5 (Choir): Må denna dag (Dido, Æneas, Carthagienser)

No. 6 (Choir): Lekande nöjen, muntra behag (Dido, Æneas, Carthagienser)

No. 7 (Choir): Jägarens gud, lät valdhornets ljud (Dido, Æneas, Carthagienser)

[No. 12 osv enl van Boer] No 8. (Chor): Börjom vårt lopp (Dido, Carthagienser)

[No. 13] No. 9. (Recitative): Æneas för min hämnd, af Neptun räddning fådt [sic] (Juno)

[No. 14] No. 10. (Aria): Om han Italiens kuster hinner (Juno)

[No. 15] No 11. (Recitative): Men ser att min befallning göra, jag luftens nympher (Juno)

[No. 17] No. 13. (Recitative): Ni här, min drottning, för er ser en grotta, som sitt hvalf (Dido, Æneas)

[No. 18] No. 14. (Aria): Ack vet att från den första dag (Æneas)

[No. 19] No. 15. (Recitative): Jag kan ej dölja mer den låga (Dido)

[No. 20] No. 16. (Aria): Med er förenad in i döden (Dido)

[No. 21] No. 17. (Recitative): Olyckliga! skall så din (Siché)

[No. 22] No. 18. (Duo [sic]): Hvad gruflig syn (Dido, Æneas)

[No. 23] No. 19. (Choir): Kärleks gudar, blinda nöjen

[No. 24] No. 20. (Recitative): Af outsläckligt hat ej gudars hjertan brinna (Dido, Æneas)

[No. 25] No. 21. (Choir): Kärleks gudar, blinda nöjen

[No. 26] No. 22. (Recitative): Hvad otacksamma barn, som i er lydnad felat! (Venus, Juno)

[No. 27] No. 23. (Duo): Vet, vet, jag Olympens spira bär (Venus, Juno)

Act III

No. 1 (Aria): Förgäfves, kärlek mig beredda (Æneas)

No. 2 (Recitative): Ej qval och fruktan skänkt (Æneas, Clelie)

No. 3 (Aria): Du som i nödens ögonblick dess ädla bistånd fått (Clelie)

No. 4 (Recitative): Bereda hennes död! Hvem jag så nedrig (Æneas)

No. 6 (Recitative): Princessa, för er thron (Jarbas)

No. 7 (Aria): Gå drottning tag af Jarbas händer (Jarbas)

No. 8 (Choir): Gå drottning tag av Jarbas händer (Numider)

No. 9 (Recitative): Då jag mitt fosterland (Dido, Jarbas)
No. 9a (Aria): Gå, säg din kung, att Dido drottning (Dido)
No. 9b (Recitative): Föraktas, jag föraktas (Jarbas)

No. 10 (Aria): O gudars gud (Jarbas)

No. 12 (Duet): Ack hvad de lågor ljufligt brinna (Dido, Æneas)

No. 13 (Choir): Må ert förbund hos gudar bifall vinna (Dido, Æneas, Carthagienser)

No. 14 (Choir): Höjom upp vår röst, att prisa och berömma (Chör af Carthagienser)

No. 15 (Recitative): Man nalkas, hören upp. De helga prästers (Æneas)

No. 17 (Choir): Sen kärleksfacklan till en tid (Översteprester, Prester)

No. 18 (Duet): O du, som från Olympens slott (Dido, Æneas)

No. 19 (Choir): Hvad dån! Hvad grymma lågors (Dido, Æneas, Carthagienser)

No. 20 (Recitative): Æneas, har du glömt (Äran, Æneas)

No. 21 (Aria): Men du, hvars thron jag gick att dela (Æneas)

No. 22 (Recitative): Hvar är jag? Gudar! (Dido)

No. 23 (Aria): Om du så brottslig kunde bli (Dido)

Act IV

No. 1 (Choir): Böljan utan vrede svallar (Trojaner)

No. 2 (Aria and choir): Gudar, som mig förelagt (Æneas, Trojaner)

No. 3 (Recitative): Ni folkets längtan hör (Achates, Æneas, Dido)

No. 4 (Duet): Gå, trottsa [sic] faror, storm och haf (Dido, Æneas)

No. 5 (Recitative): Trojanerne, min prins (Achates, Æneas, Venus)

No. 6 (Aria): Till evig visshet af ditt hopp (Venus)

No. 7 (Choir): Augustus, Augustus, att din ära (Romerska soldater)

No. 10 (Choir): Den magt du genom segrar vunnit (Romare)

No. 11 (Recitative): Nog af! Du finna bör hvad råd dig ägnar (Venus)

No. 12 (Choir): Lyftom ankar, seglom af (Trojaner)

No. 13 (Recitative): Mitt folk, mitt kära folk! (Æneas)

No. 14 (Recitative): Ack prins! Ett grufligt bud (Clelie, Æneas)

No. 15 (Choir): Gå, samlom då vår tappra här (Clelie, Æneas, Trojaner)

Act V

[No. 2 according to van Boer etc.] (Chor): Vår styrka segra bör (Numider)

[No. 3] (Choir): Må blodet dessa murar färga (Jarbas, Numider och Carthagienser)

No 2. [No. 4] (Duett och chor): Mägtiga gudar, styren min arm (Æneas, Jarbas, Numider)

No 3. [No. 5] (Marsch af Trojaner [Tempo di marcia D major alla breve], chor och Recitative): Tappre hjelte, du hvars hand frälst vår (Æneas, Trojaner)

No 4. [No. 6] (Recitative): O gudar, styrken mig (Æneas)

[No. 7] (Aria): Gudar, i som styren, som styren menskors [sic] lopp (Æneas)

No 5. [No. 8] (Recitative): Dess välja värkställd [sic] är (Barcé)

No 6. [No. 9] (Aria): O Juno, du som öfvergifvit (Dido)

No 7. [No. 10] (Recitative): Men gudar, kan Ert hjerta lida (Dido)

No 8. [No. 11] (Choir and scene): All vår fara har försvunnit (Dido, Narbal, Carthagienser) 
[No. 11a] (Recitative): Drottning gläds! Din thron, din ära (Narbal)

No. 9. [No. 12] (Recitative): Hvad fröjd! Hvad oförmodad lycka (Dido)

No. 10. [No. 13] (Recitative, aria and choir): Himmel Ack! Han flyr! Han lämnar mig /.../ Förrädare! Barbar! du flyr, och lämnar (Dido, Carthagienser)

[No. 14] (Recitative): Förskräckta folk (Iris)

[No. 15] (Choir): Vår drottning hör Olympen till (Carthagienser)
[In van Boer's earlier edition No. 14 and  No. 15 was consolidated as No. 14]

[No. 16; earlier No. 15] (Ballet and Recitative): Kom, Dido, kom att din belöning (Jupiter)

[No. 17; earlier No. 16] (Choir): Ljusets magter af Er lag, styres (Gudar och Gudinnor)

No. 11. (Choir, Iris): Ack! Sorg och fasa, se lågan rasa /.../ Förskräckta folk /.../ Vår Drottning hör Olympen til