Franz Berwald (1796−1868)

Drottningen av Golconda

  • Year of composition: The score was existing by 1864, but the year of composition is uncertain (according Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 18. Bärenreiter, BA 4918)
  • Work category: Opera
  • Text author: Franz Berwald (with assistance by Ludvig Josephson)
  • First performed: First stage performance on 3 April 1968 [on the day 100 years after Berwald's passing], the Royal Opera, Stockholm. (Earlier concert performances in Gothenburg 1933 and Sveriges Radio 1957 and 1963.) Conductor: Stig Westerberg. Solister: Elisabeth Söderström (Aline), Birgit Nordin (Zelie), Erik Saedén (Saint Phar), Rolf Jupither (Sadomar), Sven-Olof Eliasson (Nadir), Carl-Axel Hallgren (Abdala), Sven Erik Vikström (Kaleb), Paul Höglund (Osmin)
  • Duration: Approx. 90-120 min
  • Detailed duration: 105 minutes (according to live recording from 1958, broadcasted by P2 on 20 June 2009; Contributors: Carrie Nilsson, Marianne Öhrn, Ingvar Wixell, Erik Sundquist, Uno Ebrelius, Sven-Erik Jacobsson, Radiokören, Kungliga Filharmonikerna, conductor: Tor Mann)

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, hp, org / str
(picc)

Solo voices/choir

Aline [Queen of Golconda], soprano
Zélie [Lady-in-waiting and confidant of the Queen], soprano
Saint Phar [French envoy], baritone
Sadomar [Prime Minister], baritone
Nadir [Commander of the Royal Lifeguard], tenor
Abdala [Master of the Royal Household], baritone
Kaleb [Head of the Security Police], tenor
Osmin [President of the High Court], baritone

Ladies-in-waiting and servants of the Queen, Soldiers, People of Golconda, Bayaderes, St. Phar's retinue, etc.


2 sopranos (Aline, Zélie), 2 tenors (Nadir, Kaleb), 4 baritones (Saint Phar, Sadomar, Abdala, Osmin)
Female choir (S.A.), Male choir (T.T.B.B.), Mixed choir (S.A.T.B.)
Dancers etc.

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 18. Bärenreiter, BA 4918

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 18. Bärenreiter, BA 4918

Description of work

Ouverture: Allegro assai A minor 4/4 (C)

Act I
Theatern föreställer ett Rum i Drottningens slott utsmyckadt med indisk prakt.

Scene 1: Drottningen omgifven af åtta unga hofdamer hvilka äro sysselsatta med att fullända hennes toilett. En liten skara Bayaderer, hållande små harpor i händerna bilda dansande grupper. Aline, Åtta hofdamer, Bayaderer
Scene 2: Aline
Scene 3: Aline, Zélie
Scene 4: De förre, Abdala
Scene 5: De förre, Nadir
Scene 6: Zélie, Nadir
Scene 7: Sadomar
Scene 8: Sadomar, Osmin jemte en skara underlydande tjenstemän kläddare i domare drägt. [sic]
Scene 9: De förre, Kaleb jemte en underlydande tjenstemeän klädda i fantasidrägter.
Scene 10: Osmin, Kaleb, Male choir
Scene 11: De förre, Sadomar
Scene 12: De förre, Saint Phar, jemte lysande Suit, införes af Nadir och Ardala. Dansande Bayaderer blomsterströ hans väg.
Marcia: Allegro risoluto C major 4/4 (C)
Scene 13: De förre. Aline (beslöjad), Zélie, Hofdamer och Pager. (Saint Phar träder fram till Aline och lemnar sitt sändebref; hon som genast i Ambassadören igenkänner Saint Phar spritter förvånad till och drar sig ett par steg åt sidan - allmän förvåning).


Act II
Theatern föreställer en pitoresk [sic] fransk By-trakt. I bakgrunden slingrar Garonner-flodens imitation sig imellan klippor och berg; ett kapell synes på en höjd belägit. Framtill på ena sidan af theatern en häck af rosor, jasminer etc.; på den andra, ett mossbetäckt stycke af en klippa hvilken har en hemlig dörr.

Scene 1: Folk af hofvet, alla klädda som herdar och herdinnor komma glättigt in.
Scene 2: De förre, Nadir
Scene 3: De förre, Zélie
Scene 4: De förre, Aline
Scene 5: Sadomar, Kaleb, Osmin jemte 2ne till herdar förklädda tjenare. (De komma insmygande igenom den hemliga dörren i klippan.)
Scene 6: Kaleb, gömd, Zélie, åtföljd av 2ne gossar som bära en med blommor smyckad stol.
Scene 7: Saint Phar. Chör som höres ifrån Kapellet.
Scene 8: Saint Phar, Zélie, bärande en blomsterkorg. Henne åtfölja fyra unga flickor, alla bärande frukter och blommor, och en liten vagn (dragen af en Boricka eller Ponnihäst) hvilken är fullastad med blomster och köres af en liten bondgosse.
Scene 9: Saint Phar, Aline (klädd i provencalsk landtdrägt synes från höjden i bakgrunden)
Scene 10: Saint Phar, Aline, Zélie. Bröllopståget: Ett Brudpar, En skara Landtfolk af båda könen, Handverkare som bär prålande emblemer af sina yrken, Några Gyckelmakare jemte spelmän öppna processionen, hvilken kommer från theaters Bakgrund. Imellan de olika grupperna dansa herdar och herdinnor, bondgossar och bondflickor, klädda i provencalska landtdrägter. Brudparet föres af Aline. När alla framkommit och hunnit placera sig inträder Chören med Bröllopsskänker, dock i små efter hvarann följande partier. Alla till Chören och Baletten icke hörande personer lägra sig i grupper samt leka och pokalera.
[Instrumental] Poco Allegro e Maestoso G major 3/4
Dans af Herdinnor och Provencalskor hvilka med Blomsterguirlander omslingra Saint Phar och slutligen draga honom på stolen i Jasminhäcken; bruden framräcker en gyllne pokal med vin; pokalen framhålles förut till Drottningen hvilken tömmer i hemlighet en liten flaska sömndryck deri.
Ballet: Larghetto F major 6/8
Folk Dance: Allegro vivace A minor - A major 2/4
(Under Alines Coupletter fortgår dansen i form af graciösa grupperingar hvilka dock endast utföres af fruntimmer.)
Scene 11: De förre, Nadir
Scene 12: De förre, Nadir (Saint Phar bäres bort på den stol där han har insomnat; hela personalen samlas omkring Aline.)
Scene 13: De förre, Nadir, Abdala och en skara beväpnade


Act III
Theatern föreställer en stor sal i slottet hvilken i Bakgrunden har en pelargång; uti densamma patrullera några af Sadomars anhang, hvilkas olika kostymer vittna om en tillsammanraffsad folksliga. [sic]

Scene 1: Aline, Zélie, Nadir, Ardala komma bestörta in.
Scene 2: Aline, Zélie, Sadomar
Scene 3: Kaleb, Sadomar, Osmin
Scene 4: Saint Phar
Scene 5: Saint Phar, Kaleb, Sadomar, Osmin
Scene 6: Saint Phar, Kaleb
Scene 7: De förre, Zélie
Scene 8: Aline, Zélie. Vapengny och kanonskott höres.
Scene 9: De förre, Saint Phar, åtföljd af några officerare, hvilka på ett tecken af Saint Phar återvända. Vakten i Pelargången tager till flygten vid Saint Phars ankomst.
Scene 10: Theatern föreställer Golcondas hamn der franska flottan synes; franska soldater, folk och dansande Bayaderer bilda en brokig grupp.
Scene 11: Aline, Zélie, Saint Phar, Nadir, Ardala, Hoffolk, Pager


Libretto/text

Akt I

1. Kör: O Drottning lifvets glada vår (Åtta hofdamer)

2. Recitativ: De ana ej den sorg (Aline)
Aria: Du som våra öden styr (Aline)
Recitativ: Min Drottning! Hvad ser jag? (Zélie, Aline)
Recitativ: På redden syns (Abdala, Aline)
Recitativ: Min ädla Drottning! (Nadir)

3. Kvartett: Sälla stund! (Aline, Zélie, Nadir, Abdala)

4. Duett: Jag ber gehör mig lemna! (Nadir, Zélie)

5. Aria: Snart stolta Drottning! (Sadomar)

6. Soli och kör: Som Du ser är jag här (Osmin, Kaleb, Sadomar, Tjenstemän)
Recitativ: Jag gillar, trogne vänner (Sadomar, Kaleb, Osmin)

7. Soli och kör: Med rättvis harm (Kaleb, Sadomar, Osmin, Manskör)

8. Marcia [instrumental]
Recitativ: Golcondas ädla folk! (Saint Phar, Sadomar)

9. Oktett: Min sändning tycks (Saint Phar, Aline, Zélie, Nadir, Kaleb, Sadomar, Abdala, Osmin)
Recitativ: Det sändebref som i Din hand (Saint Phar, Abdala, Aline)

10. Soli och kör: Nu rätta stunden kommen synes oss (Kaleb, Sadomar, Osmin, De sammansvurne)

 

Akt II

11. Kör: Till fröjd och glädje mötas vi (Herdar, Herdinnor)

12. Aria: Låt glädjen nu skalla (Nadir)
Recitativ: Hur bländande, hur präktigt (Zélie, Nadir) 

13. Duett och kör: Om en qvinna får ett infall (Zélie, Nadir, Folk)
Recitativ: Fort bort, god vänner! (Aline)
13 1/2. Aria: O ljufva stund (Aline)

14. Terzett: Sakta följen mig (Sadomar, Kaleb, Osmin)

15. Duett: Sätt stolen här (Zélie, Kaleb)

16. Aria: Ha, hvad är det!? (Saint Phar)

17. Kör: Himmel hör vår fromma bön (Folk)
Recitativ: Jag känner denna sång! (Saint Phar)

18. Duett: God dag. Ni unga herre där (Zélie, Saint Phar)
Recitativ: Hvilka ljud! (Saint Phar, Aline) 

19.  Duett: O himmel, säg! (Saint Phar, Aline)
Recitativ: Hvad är det? Hon är ej här! (Saint Phar) 

20. Bröllopståget [instrumentalt]
Recitativ: Ha! där är hon (Saint Phar)

21. Kör: Fröjd och lycka vi Er unga önska! (Folk)

22. Balett [instrumental]

23. Folkdans [instrumental]

24. Aria: Den fest vi fira (Aline)
Recitativ: Min ädla Drottning (Nadir, Aline)
Aria (forts): Ej glömmen vackra tärnor små (Aline)
Recitativ: Förräderiet har (Nadir, Aline)

25. Kvartett och kör: Hvilken djerfhet uppror göra (Aline, Zélie, Nadir, Abdala, Folk)

 

Akt III

26. Kvartett: Grymma öde utan like! (Zélie, Aline, Nadir, Abdala)
Recitativ: Hvad lyckligt infall (Zélie)
Recitativ: Din stund är kommen! (Sadomar, Aline, Zélie)

27. Terzett: Re'n samlas fjerran från (Osmin, Kaleb, Sadomar)

28. Recitativ och cavatina: Det finns ej tvifvel mer! (Saint Phar)

29. Kvartett: Vänligt nalkas vi Dig (Kaleb, Saint Phar, Sadomar, Osmin)

30. Duett: Jag försöka vill (Kaleb, Saint Phar)
Terzett: Ack hvilken lycklig stund (Zélie, Kaleb, Saint Phar)

31. Aria: Min plan förträffligt lyckats har (Zélie)
Recitativ: Säg, hvad betyder detta vapengny? (Aline, Zélie)
Recitativ: Jag stolt och lycklig känner mig (Saint Phar, Aline)

32. Duett: Snart förflutit fyra år (Saint Phar, Aline)

33. Kör: Himlen har hört vår bön (Folk)
Recitativ: Den storm som nyss mitt rike (Aline) 

34. Finale: dig jag gifver hand och hjerta (Aline, Zélie, Nadir, Abdala, Hoffolk, Pager)