Ivar Hallström (1826−1901)

Den förtrollade katten. Sagospel med sång i 3 Akter (La Chatte merveilleuse) [The magic cat. Fairy Play with song in 3 acts (La Chatte merveilleuse)]

Print
  • Year of composition: Probably 1860s
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Frans Hedberg (1828-1908) [freely adapted from the French]
  • First performed: At the Royal Opera [the 'Gustavian Opera House', demolished in 1892] on 6 December 1869. Contributors: C. J. Uddman (Kejsaren [The Emperor]), B. Bock (Prinsessan [The Princess]), O. Arnoldson (Tristan), R. Ohlsson (Lucas), F. Arlberg (Babolin), J. Jacobsson (Katharina), C. Strandberg, née Linderoth (Alison), H. Harling (Fédrottningen [Queen of the Pearl Fairies]), A. Willman (Skogskungen [King of the Forest]), C. Bauck (En hovman [A Courtier]). Conductor: L. Norman
  • Duration: Approx. 90-120 min

Instrumentation

2*.1.2.1 / 4.2.1.0 / timp, perc, hp / str
(picc) [hn III + IV (on the stage)]
perc: bass dr, cymb, trgl

Solo voices/choir

Kejsaren [The Emperor] (bass)
Prinsessan, hans dotter [The Princess, his daughter] (soprano)
Tristan, son af en vedhuggare [Tristan, son of a wood-chopper] (tenor)
Lucas, son af en vedhuggare [Lucas, son of a wood-chopper] (tenor)
Babolin, son af en vedhuggare [Babolin, son of a wood-chopper] (baritone)
Katharina (soprano)
Alison (soprano)
Perlféernas Drottning/Mor Gertrud (mycket gammal)/Första Hofdamen [Queen of the Pearl Fairies/Mother Gertrud (very old)/Principal Lady-in-waiting] (soprano)
Skogskungen/Fader Mattis (mycket gammal)/Storkanslern [King of the Forest/Father Mattis (very old)/Grand Chancellor] (bass)
[En hovman (A courtier)]

Hoffolk, Landtfolk, Vapenhärolder [Courtiers, Peasants, Heralds]

4 sopranos (The Princess, Katharina, Alison, Queen of the Pearl Fairies), 2 tenors (Tristan, Lucas), 1 baritone (Babolin), 2 basses (The Emperor, King of the Forest)
[A courtier]

Choir: Female choir S.S.A., Male choir T.T.B.B., Mixed choir S.A.T.B.

Examples of printed editions

Libretto published in 1869 by Albert Bonniers Förlag and included as no. 42 in 'Teater. Fjerde samlingen' [Theatre. Fourth collection] in the collections of Musik- och teaterbiblioteket.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's score (score in 2 ex, of which one is missing the overture, soli, choral, wind, string, harp and percussion parts missing)

Description of work

The action takes place in the Golden Age

Overture: Andante D major 4/4 (C)

Act I
[Instrumental] Introduction: Allegro moderato G major 2/4

In a farmhouse.

Scene 1: Introduktion. Tristan, Lucas, Babolin, Fredsdomaren, Fader Mattis, Mor Gertrud (båda mycket gamla), Landtfolk af båda könen [Introduction. Tristan, Lucas, Babolin, Justice of the Peace, Father Mattis and Mother Gertrud (both very old), Male and female peasants]
Scene 2: Father Mattis and Gertrud transform into King of the Forest and Queen of the Pearl Fairies. Mattis, Gertrud
Scene 3: The cat transforms into a young girl. The above, Tristan, Katharina
Scene 4: The ritornello of a song is heard. Tristan, Katharina
Scene 5: The above, Alison
Scene 6: Tristan, Babolin
Scene 7: Herolds are heard offstage. Fanfares, followed by a march. The scenery changes into a landscape. The above, Katharina, [Härolder (Herolds)]
Scene 8: The imperial procession enters. On leaving the stage, the curtain falls. The above, Kejsaren, Prinsessan, Hoffolk, Soldater, Landtfolk [The Emperor, The Princess, Courtiers, Soldiers, Peasants]


Act II
A cornfield near the village.

Scene 1: Tristan, Peasants
Scene 2: The above, Katharina
Scene 3: Hunting horns are heard.
Hunting fanfare 2 trp, 4 hn on the stage) Allegro 6/8
The above, Babolin, Lucas
Scene 4: Lucas, Alison
Scene 5: Babolin, Alison
Scene 6: Kejsaren, Skogskungen, Prinsessan, Féedrottningen, Hoffolk, Pikinerare, Bondfolk [The Emperor, King of the Forest, The Princess, The (Pearl) Fairy Queen, Courtiers, Pikement, Peasants]
Scene 7: The above, Katharina
Scene 8:
Entrée (of Tristan and The Pikemen) [instrumental]: Allegro moderato C major 4/4 (C)
Entrée (of Garbage boys and two Chefs) [instrumental]: Allegro vivace G major 4/4 (C)
The above, Tristan
Scene 9: Katharina, Alison, Babolin
Scene 10: Katharina, Tristan, [Skogskungen (King of the Forest)]
Scene 11: Finale. The curtain falls. The above, Kejsaren, Prinsessan, Skogskungen, Féedrottningen, Hofvet, Landtfolket [The Emperor, The Princess, King of the Forest, The (Pearl) Fairy Queen, Courtiers, Peasants]


Act III
Interlude [instrumental]: Andante E-flat major 9/8

A park.

Scene 1: Introduction. Rondo is played by the orchestra. Tristan, Fader Mattis, Mor Gertrud, Bondfolk af båda könen [Tristan, Father Mattis, Mother Gertrud, Male and female peasants]
Scene 2: Skogskungen, Féedrottningen [King of the Forest, The (Pearl) Fairy Queen]
Scene 3: The above, Alison, Babolin
Scene 4: Babolin, Alison
Scene 5: Babolin, Lucas
Scene 6: Prinsessan, Skogskungen [The Princess, King of the Forest]
Scene 7: The above, Katharina
Scene 8: Katharina
Scene 9: Katharina, Tristan
Scene 10: All sing a final song. The above, Kejsaren, Prinsessan, Skogskungen, Féedrottningen, Hoffolk, Babolin, Alison [The Emperor, The Princess, King of the Forest, The (Pearl) Fairy Queen, Courtiers, Babolin, Alison]

[For the complete storyline (in Swedish), see the Swedish page of the same work.]


Work comment

The French play 'La Chatte merveilleuse' was written by Philippe-François Pinel [Dumanoir] (1806-1865) and the libretto to the opera of the same name by Adolphe d'Ennery (1811-1899)


Libretto/text

Act I

1. Introduction (Chör af Bondfolk [Choir of Peasants]): Här ä' vi nu, här ä' vi alla
Mattis: Kommen barn och mod nu bara
Bröderna: Vår salig faders testamente?
1. Mattis: Ack hvad det var för en präktig karl!
2. Gertrud: Ack, hvad det var för hygglig karl!
Tristan: Nej, mina bröder, låt oss ännu minnas
Babolin: Men gossar, hvilken fara!
1. Tristan: Ack stackars katt, smeksam, vänlig och stilla
2. Tristan: Älskade fader, hvars hand henne smekte

2a. Scene (Féedrottningen, Tristan, Skogskungen) och Chör (af osynliga andar) [Queen of the (Pearl) Fairies, Tristan, King of the Forest and Choir (of invisible spirits)]: Bra, bra! Låt andra dumt det tycka // Unga och sköna féers skara Sjungom på gyllne skyars bädd
2b. Aria (Katharina): (Hvar är jag?) Mig tycks att ur en sömn så lång Jag vaknar upp nu på en gång

3. Kupletter [Cuplés] (Katharina, Alison, Tristan): Barmhertighet jag mig utbeder!
Song (Alison): 1. Ack! Jag har på jordens ring Ingenting; 2. Liten fogel liknar jag När sig dag Klar på himlen sätter

4. Trio (Katharina, Tristan, Babolin): Här är jag; hvilken kallar mig? /.../ Jo jo! Jag börjar att dem tro! Dess klo Ger mig alls ingen ro! /.../ Bäst är att tala sakta /.../ Dig akta, ja dig akta /.../ Vill du för split dig akta

5. Finale (Katharina, Tristan, Babolin, Chör af Vapenhärolder [Choir of Heralds]): Hvad är det? Vänta! Skynden er hit, kejsarkronans vasaller!
Kuplett 1 [Cuplé no. 1]. (Tristan): Att vara rik Det är att vara en kejsare lik
Kuplett 2 [Cuplé no. 2]. (Katharina): Att vara rik Är mera än vara en kejsare lik

 

Act II

6a. Chör och Kupletter (Landtfolk, Tristan) [Chorus and Cuplés (Peasants, Tristan)]: Lustigt vid skörden allesamman, Gossar och flickor, skyndom på! /.../ Hvad är du då, min sköna lycka, Som Katharina mig lofvat har? /.../ 1. En gammal kejsare i trakten Gick sig en dag till skörden ut /.../ 2. Men den som raskat vid sin slotter Mejade säden, Hans det var!
6b. Scene, Aria and Chorus (Katharina, Tristan, Landtfolk [Peasants]): Hollah! ge rum för pagen, Som kommer lätt och ung /.../ Hvem är den vackra pagen Så skägglös och så ung?
Aria (Katharina): Min herre är en skördeman Som sjelf en torva jord ej äger
Chorus (Landtfolk [Peasants]): Nej ingen, ingen sett i dag Bland oss en man af sådant sällsynt slag 

7. Hunt fanfare [2 trp, 4 hn] on the stage

8. Duet (Alison, Babolin): D'ä gjordt! d'ä gjordt! Vid krubban står En qvinna! komplett! ... med hull och hår!
Hvad var för skrik? Hvem väsnas här? O himmel, en karl!
Min Asinetta, Min älskade vän! Trippa med nätta Små fötterna än!
Hans Asinetta, Hans älskade vän? ...
Inget tvifvel mera, Det kan ej mankera 

9. Ensemble (Prinsessan, Féedrottningen, Kejsaren, Skogskungen) och Chör (Skördefolket, Allmän Chör [The Princess, Queen of the (Pearl) Fairies, The Emperor, King of the Forest, and Choir (Harvesters, General Choir]): Hvilken herrlig och leende färd! Denna trakt, den är penningar värd! /.../ Herr baronen af Abrakadabra!

10. Kupletter [Cuplés] (Katharina): 1. Min herre har så många slott Att hälften han kan räkna blott; 2. Min herre har af myntadt gull En väldig källare pin full!

11. Entrée af Baronens Pikenerare och Jagtbetjening [Entrée of the Baron's Pikemen and Hunt servants] [instrumental]

12. De små kökspojkarnes entrée [Entrée of the garbage boys] [instrumental]

13. Kupletter och Trio [Trio överstruket med blyerts i partituret] [Cuplés and Trio (in the score, 'Trio' has been strucked through in pencil] (Katharina, Alison, Babolin): 1. Säg har du sett en sommardag Fogeln i trädens toppar /.../ 2. Säg har du sett ett litet bo, byggdt utaf gräs oc mossa? /.../ En bild utaf den rena Den sälla fröjd vi nå

14. Finale (Katharina, Féedrottningen, Prinsessan, Tristan, Kejsaren, Skogskungen, Chör [Hofvet, Landtfolket] [Katharina, Queen of the (Pearl) Fairies, Tristan, The Emperor, King of the Forest, Choir (The Courtiers, The Peasants)]): Min page, min trogne page befall Att min skattmästare på stunden /.../ Hvilka under oss förfära, Hvem kan fatta hvad som sker?

 

Act III

Interlude [instrumental]

15a. Chör (af Bondfolk, utom scenen) [Choir of Peasants, offstage]: Hvarje vår Snart förgår Och hvar fröljd Når sin höjd
15b. Romance (Tristan): 1. All denna prakt som mig omgifver Är som en gyllne dröm; 2. Långt mera säll var jag i min koja Än i det gyllne slott!
15c. Rondo och Chör (Gertrud, Mattis, Bondfolk) [Rondo and Choir (Gertrud, Mattis, Peasants)]: 1. Unga flicka i skog och fält /.../ Raska gosse i fält och skog /.../ Aj aj, om ej du går, Snart hjertat i bröstet i fyrsprång slår /.../ Ja flicka, gosse, hör Hvad ondt som kärlek gör

16. Duet (Alison, Babolin): Hvad nu? På sjelfva brölloppsdagen [sic], Behandla så sin lilla man? Ja, ty jag finner mig bedragen, Och sådant språk ej tåla kan! När man mig så behandla kan Den första dan som man /.../ När han mig så benämna kan I dag som nygift man /.../ Jag gör ett ledsamt rön Min framtid lär bli skön

17. Recitative. Cavatina and Scene (Katharina, Féedrottningen [Queen of the (Pearl) Fairies]): [Katharina speaking]: Hvem vill förbarma sig öfver mig och låta mig återfå min förra gestalt?
Ack! förr jag mera lycklig var ... Jag kom vid ljudet af hans röst /.../ Mitt öde jag klagar, O Fée, hjelp mig än!
Arma barn! dina qval, din smärta jag fattar, Må din bön uppfylld bli, - den gestalt du ej skattar Nu för alltid förglöm!

18. Duet (Tristan, Katharina): O Gud, hvad har du gjort? Arma barn! hvilken yra!
Jag känner redan tanken mattas, Af sällsam oro själen fattas! /.../ Jag dör för att få tacksam vara, Och skall min förra skepnad få /.../ Af nåd! förblif beständigt qvinna, Har jag förtjent att lemnas så? /.../ Hvad gör väl arm att vara Blott sälla hjertan svara

19. Finale (Chör [Hoffolk] [Choir (Courtiers)]): Låtom oss sjunga! Lefve de två Lyckliga unga, Lönen de få! Kärlek och lycka Till senaste dar Ljuft måtte smycka Det älskande par!